ZNACZĄCA CECHA

Znaczącą i różnicującą badane grupy cechą Amerykanów jest przeni­kająca ich nastawienia polityczność. Badani uczynili z niej swoistą zasa­dę opisu oraz diagnozowania tego wycinka rzeczywistości. Patrzą na zagadnienie współpracy rodzina-szkoła-gmina wielostronnie, przez pryzmat celów ogólnych oraz funkcjonowania aparatur porządku spo­łecznego, takich jak instytucje, systemy prawne, grupy wpływów, itp.W grupie amerykańskiej (podobnie w holenderskiej) nie zaznaczy­ły się szczególne różnice pomiędzy badanymi, tak jak miało to miejsce w grupie polskiej, gdzie wyraźnie linia podziału przebiegała między rodzajami studiów. W związku z tym ich jednorodność w grupie ame­rykańskiej, niezależnie od zróżnicowań w zakresie ukończonych lat stu­diów, mogła mieć istotne znaczenie.W ogólnym wrażeniu, ukształtowanym pod wpływem analizowanych metafor, uderza formułowanie ich na pewnym metapoziomie. Łączy to wszystkich badanych, niezależnie od kraju, z którego pochodzą.W grupie holenderskiej przybrało to postać głębokiej refleksji o    zmianach w społecznej rzeczywistości, która staje się podporządko­wana komputerom i idei zdobywania informacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone