ZROZUMIAŁE WĄTKI

Wątki te, co zrozumiałe w tej sytuacji, traktowane mogą być dość po­bieżnie, na marginesie wiodącej tematyki przedmiotu. O ile w polskich warunkach tego rodzaju diagnoza wydaje się wysoce prawdopodobna, o tyle w rzeczywistości holenderskiej wymaga ona uzupełnień i swo­istej reartykulacji.Holenderskie społeczeństwo jest ogromnie zróżnicowane pod wzglę­dem rasowym i etnicznym. Zagadnienie wielokulturowości, a wraz z nim komunikacja i edukacja międzykulturowa ma tam znaczenie szczególne. To problemy najwyższej wagi, na stałe obecne w polityce, w każdym nie­mal obszarze publicznego życia społecznego. Sprawy partnerstwa edu­kacyjnego, współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem, do której prowadzi skuteczna komunikacja, jak już wykazywałam w oparciu o wy­powiedzi nauczycieli, omawiane są w Windesheim w ramach ujęć pro­gramowo przewidzianych na problematykę wielokulturowości. Można stwierdzić, że tego rodzaju podejście nie tylko nie deprecjonuje zagad­nień partnerstwa, a wręcz przeciwnie – wzmacnia je i nadaje im kon­tekstowy, pogłębiający ich znaczenie wymiar.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów o tematyce stricte związanej z rozrywką i spędzaniem wolnego czasu. Zapraszam do czytania!